حسین ممتحنی مشهور به 'حمید سبزواری' شاعر توانمند و راوی حال و هوای دوران مبارزه، مجاهدتهای انقلابی و عرصه مقاومت بود که سرودهایش را به خدمت نهضت درآورد و با گام نهادن در مسیر انقلاب خود را به عنوان پدر شعر انقلاب اسلامی ایران جاودانه کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، استاد حمید سبزواری از جمله شاعران انقلابی است که در عمر خود لحظه ای از آرمانهای امام خمینی(ره) و نهضت اسلامی دست نکشید و با وجود سختی و خفقان شدید دوره پهلوی با زبان شعر پا به پای مردم در مسیر پویای انقلاب ایستاد و به مبارزه با حکومت پهلوی برخاست.

* ورود به انجمن ادبی

فرزند ارشد استاد سبزواری گفت: ایشان که از 14 سالگی سرودن شعر را در کنار پدرش آغاز کرده بود نخستین اشعار مبارزاتی خود را سال 1320 و همزمان با ورود متفقین به ایران سرود. او با توجه به مقتضیات زمانه اشعاری در حمایت از مردم و ظلمهایی که حکومت بر آنها روا می داشت می سرود.

محسن ممتحنی افزود: دستگاه حکومت پهلوی که کم کم از فعالیتهای استاد سبزواری احساس خطر می کرد با ارائه پیشنهادهای مختلف از جمله اعطای پستهای حکومتی سعی کرد وی را