مشهد ـ پیکر سردار شهید حسن آزادی و ۴ همرزمش پس از ۳۳ سال مفقودی ظهر شنبه ۱۷ مهر ماه در مشهد تشییع می‌شود.

به گزارش ثامن پرس؛ شهر مقدس مشهد فردا میزبان پیکر سردار شهید حسن آزادی، جانشین تیپ ۲۱ امام رضا(ع) بعد از ۳۳سال مفقودی‌به همراه ۴شهید والامقام دیگر می شود.

مراسم استقبال از پیکر شهیدان حسن آزادی، مرتضی طباطبایی، علی اکبر کرمانی، ابوالفضل روشنک، نجیب الله معصومی، ظهر شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در فرودگاه شهید هاشمی باحضور خانواده‌های شهدا، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مردم ولایتمدار مشهد برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر این شهیدان دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا در مجتمع آیه‌ها برگزار خواهد شد.

گفتنی است شهید آزادی در  عملیات بیت المقدس که منجر به آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺷﺪ نقش فعالی داشت. از ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش او، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖﺳﭙﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد. همچنین از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎلیتهای او در اﻳﻦ دوره، ﺧﻨﺜﻰﺳﺎزی ﻃﺮح ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮی ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ رﺷـﺎدت وی اﻳـﻦ ﺗﻮﻃﺌـﻪ خنثی شد.  

در عملیات ﺧﻴﺒـﺮ در اسفند ۱۳۶۲ ، ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎی ﻋﺮاﻗﻰ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم را زﻳﺮ آﺗﺶﺳﻨﮕﻴﻦ راﻛﺖ و ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺷـﻬﻴﺪ آزادی ﻛﻪ در ﺧﻂّ ﻣﻘﺪم ﺑﻮد ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖﺗﺮﻛﺶ راﻛﺖ ﻋﺮاﻗﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﻴﺪ. ﺑـﻪﻋﻠّـﺖ آﺗـﺶ ﺳـﻨﮕﻴﻦ دﺷﻤﻦ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﻜﺮ مطهر ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ عقب نبودند، ﻟﺬا ﭘﻴﻜﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ ﺑـﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻘﻮداﻷﺛﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: