به گزارش ثامن پرس؛ ماه محرم ، ماه عزای عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) میهمان کوچه پس کوچه های شهر تهران است و عاشقانه های حسینی دیوارهای شهر را عزادار کرده اند.

 

 • qkFSeAKbmpV7
 • dMwFiDSrkVOE
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم
 • کوچه پس کوچه های پایتخت در ماه محرم