کدخبر: ۱۴۱۶

وضعیت آب و هوایی مشهد را عکس زیر قابل مشاهده است.

هواشناسی