وضعیت آب و هوایی مشهد را عکس زیر قابل مشاهده است.

هواشناسی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: