کدخبر: ۲۶۳

وی از سادات جعفری است که از محضر آیات عظام مشکینی، میلانی، وحید خراسانی و فلسفی بهره برده است.