به گزارش ثامن پرس؛مجموعه پوستر"نفاق"باموضوع9دی توسط نهضت مردمی پوسترانقلاب منتشرشد.

مشاهده ودانلودرایگان ازسایت نهضت postermovement.ir