یک واحد تولیدی معروف درحوالی مشهدکه با نیت سودجویی و موج‌سواری در مقطع کنونی، تولیدات‌روزانه خود را راهی بازار نکرده بود زمانی که با بازرسی سرزده مقام قضایی روبه رو شد، پرده ازبی‌اخلاقی اقتصادی مدیران کارخانه برداشته شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، از روزی که نوســانات ارزی شــروع شــد، برخی افــراد هم بابی‌اخلاقی تمام به دنبال گرفتن ماهی از این آب گل آلود بودند.نمونه‌های مختلفی از سودجویی را هم در گزارشهای مختلف‌منتشر و پرده از تعدادی از آنها برداشتیم.

همزمان با دست به کار شدن متخلفان اقتصادی برای پر کردن‌کیسه‌های زر، دستگاه قضایی هم برای مقابله با آنها وارد عمل‌شد که تا به امروز نتایج خوبی در این راستا حاصل شده و مقادیرزیادی از کالای احتکار شده کشف، توقیف و راهی بازار خرده‌فروشی و به دست مصرف کننده رسیده است.

دراین میان شهروندان هم نقش مهمی در برمال کردن نقشه های‌سودجویان داشــته‌اند. درموردی مشــابه که بازهم احساس‌مسئولیت شهروندی نقش اصلی در کشف احتکار عظیم لوازم‌خانگی داشت، چندی پیش گزارشی به دادسرای انقلاب مشهدمنعکس شد که در آن اشاره شده بود: یک واحد تولید یخچال‌فریزر که در حوالی شهر مشهد فعالیت دارد، در حالی که روزانه‌صدها دستگاه یخچال فریزر تولید میکند، اما در مقابل به جهت بالا بردن قیمت، محصولات خود را به بازار عرضه نمیکند.

این گونه بود که سرپرســت دادســرای انقالب مشهد تصمیم‌گرفت به صورت سرزده و همراه با کارشناسان معاونت بازرسی‌سازمان صنعت، معدن و تجارت و مأموران اداره جرایم اقتصادی‌پلیس آگاهی استان، کارخانه مذکور را بازرسی کنند.

پس از ورود مقام قضایی به محل مذکور دستور بررسی میزان‌تولیدات و خروجی روزانه هم صادر شد. در همان لحظات اولیه‌مشاهدات عینی سرپرست دادسرای انقالب مشهد از آن حکایت‌داشــت که تعداد زیادی یخچال فریزر در محل دپو شــده که‌نگهداری آن حجم یخچال در محل جای سؤال داشت.

برهمین اساس دستوری صادر و از کارشناسان معاونت بازرسی‌ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان و مأمــوران جرایم‌اقتصادی پلیس آگاهی خواسته شــد تا ظرف مدت چند روزتمامی سیستمهای رایانهای، تعداد دقیق یخچالهای دپو شده‌ و میزان تولید روزانه محصوالت مشخص و به دادسرای انقلاب مشهد ارسال شود.

تحقیقات گســترده و میدانی چندین روز به درازا کشــید. درهمین رابطه مشخص شد تولید و فروش محصوالت مذکور درواحد معتبر تولید یخچال فریزر از ابتدای ســال جاری تا 17مرداد 97 روند عادی داشــته است و میزان تولید با عرضه آن در بازار متناسب بوده است. اما از 19 مرداد واحد مذکور که به طور متوسط روزانه 750 دستگاه یخچال خانگی تولید می‌کردهاست، کاهش شــدید خروجی محصوالت داشته به نحوی که برخی روزها فقط یخچال تولید میشده، ولی هیچ خروجی درکار نبوده است.

بررسی‌های کارشناسی همچنین مشخص کرد که واحد تولیدی متخلف از 23 مرداد تا 9 شــهریور امســال با عنوان تعطیلات تابستانه درِ کارخانه را بسته و هیچ محصولی را به فروش نرسانده اســت. حتی پس از آنکه تعطیالت تابســتانه در دهم شهریورامسال به پایان میرسد بازهم صدها دستگاه یخچال تولید شده

در روز از درِ کارخانه خارج نشده و در انبارها دپو می‌شود.این روند برنامه ریزی شده از سوی مدیران کارخانه مذکور ادامه‌داشت تا اینکه در بیســتم شهریورماه امسال همزمان با اعالام قیمتهای جدید، درِ کارخانه باز میشود و محصوالت افزایش قیمت داده شده بدون وقفه راهی بازار میشوند و میزان فروش به دوبرابر حد معمول افزایش مییابد.در بررســیهای میدانی و اظهارات مدیران کارخانه که انتظار بازرســی سرزده مقام قضایی را از محل نداشتند مشخص شدحدود 9000 یخچال پس از تولید به بهانه‌های متفاوتی در انبارواحد تولیدی دپو و احتکار شده است.

باروشن شدن ابعاد گسترده احتکارمذکور پرونده تخلفات صورت گرفته به دادسرای انقالب مشهد منعکس میشود تا در رابطه بابرخورد با متخلف و نحوه عرضه محصوالت احتکار شده تصمیمگیری شود.

 

 

به نقل از روزنامه قدس

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: