عزیزی خبر داد

اعتبارات حوزه جوانان خراسان رضوی در بخشهای مختلف از ۱۴ میلیارد ریال در سال گذشته به ۱۶ میلیارد ریال در سالجاری افزایش…

  • بالاترین مقام مسئول در هر قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه رئیس آن است و بالاترین اختیار قانونی را هم به همین علت رئیس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلی و حامیان اساسی نظام حق دارند عملکرد رؤسای قوه را در قاب دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه آنها ارزیابی کنند و رضایت یا عدم رضایت خود را به طور…