تجمع معیشتی تعدادی از مردم مشهد که با بی تدبیری هایی، مورد سوءاستفاده مخالفان انقلاب قرار گرفت، از دو جهت قابل تحلیل…

  • جریان سازشکار در بخش دیگری از طراحی‌های خود برای برچیدن دومین عنصر قدرت آفرین کشور اینگونه القا می‌کند که توسعه برنامه‌های دفاعی در ایران برای حفظ امنیت کشورهای دیگر هست و بخش بزرگی از این تجهیزات در کشورهایی همچون یمن و سوریه استفاده می‌شود. بر همین اساس بود که چندی پیش آمریکا در یک نمایش…