تجمع معیشتی تعدادی از مردم مشهد که با بی تدبیری هایی، مورد سوءاستفاده مخالفان انقلاب قرار گرفت، از دو جهت قابل تحلیل…

  • مشکل دیروز غرب جلوگیری از خریدن تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل جلوگیری از صدور و انتقال سلاح های پیشرفته ایرانی است.» بنابراین امروز ایران اسلامی بر اساس هویت فرهنگی، تاریخی و آرمان های خود به اقتدار لازم برای حرکت شتابان در مسیر تمدن نوین اسلامی رسیده است و از لحاظ ظرفیت‌های انسانی،…