رئیس اداره سلامت وتندرستی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی مطرح کرد

آموزش و پرورش: «ایران اکو» و «ورزش درکلاس» برای کنترل چاقی دانش آموزان در حال اجراست .

  • بالاترین مقام مسئول در هر قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه رئیس آن است و بالاترین اختیار قانونی را هم به همین علت رئیس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلی و حامیان اساسی نظام حق دارند عملکرد رؤسای قوه را در قاب دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه آنها ارزیابی کنند و رضایت یا عدم رضایت خود را به طور…