به گزارش ثامن پرس، موشن گرافیک ناگفته هایی از آمریکا و انتخابات آن بیان می کند و به نمایش می گذارد.