چندی پیش ماجرای درگیری رسانه های سحر قریشی و سیروس مقدم با محوریت پروژه علی البدل در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش ثامن پرس، چندی پیش ماجرای درگیری رسانه های سحر قریشی و سیروس مقدم با محوریت پروژه علی البدل در فضای مجازی منتشر شد.

دلیل حذف سحر قریشی از علی البدل از زبان کارگردان مجموعه

سیروس مقدم در یک مصاحبه اعلام می کند که: «... نقش دختری که به روستا می آید و مردم او را به عنوان فرستاده رییس جمهور اشتباه می گیرند، در ابتدا قرار بود خانم «سحر قریشی» بازی کنند که نهایتاً با مشورت هایی که صورت گرفته شد از این انتخاب منصرف شدیم. دوستان معتقد بودند که داستان خاص این سریال به اندازه کافی پتانسیل حاشیه سازی و حساسیت را دارد و بهتر است خودمان از حواشی احتمالی بیشتر جلوگیری کنیم و این معذوریت ها درباره ایشان از سمت تلویزیون منجر به این اتفاق شد وگرنه بعید می دانم چیزی به اسم ممنوع التصویر در تلویزیون داشته باشیم.»

واکنش اینستاگرامی سحر قریشی به سخنان سیروس مقدم

17-4-6-1626291.png

اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغ

بگــوئی و فریبکـاری کنی ، تهیــدسـت بمـان!

اگـر بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی ، از آن چشـم بپــوش!

اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن!

بگــذار دیگــران پیـش چشــم تـو بـا دروغ و فــریـب ثـروتمنــد شونـد ، بـا تملّــق و چـاپلـوسی شغل های بـزرگـی را به دسـت آورنـد و بـا خیــانـت و نـادرستـی شهــرت پیــدا کننـد ، تـو گمنــام و تهیــدسـت و قـــانـع بــاش! ، زیـرا اگـر چنیــن کنی تـو سـرمـایـه ای را که آنهـا از دسـت داده انـد ، به دسـت آورده ای و آن شـــرافـت است.

 

عکس العمل سیروس مقدم نسبت به اظهارات خانم بازیگر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: