روحانیت معزّز به واسطه اینکه پرورده مکتب اسلام و آگاه به آموزه های آن اند و به حکم روایت شریفه "کونوا للظالم خصما" هماره در صف اول مبارزه با استعمار و استبداد بوده اند و روشنگری هایشان مانعی مستحکم بر سر راه سلطه جویی استکبار بوده است.

روحانیت معزّز به واسطه اینکه پرورده مکتب اسلام و آگاه به آموزه های آن اند و به حکم روایت شریفه "کونوا للظالم خصما" هماره در صف اول مبارزه با استعمار و استبداد بوده اند و روشنگری هایشان مانعی مستحکم بر سر راه سلطه جویی استکبار بوده است.

هرگاه جهانخواران در صدد چپاول این ملت برآمده اند با ابرحریفی به نام روحانیت مواجه گشته اند که نقشه های پلیدشان را یکایک، نقش بر آب نموده اند. پیشاپیش هر قیام ضد استعماری مردم ایران، چهره ای از میان عالمان دین وجود داشته است که راهبری نهضت را عهده دار بوده است.از قیام تنباکو تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و نیز انقلاب اسلامی، همه مرهون مجاهدت های خستگی ناپذیر نهاد روحانیت بوده و هست.

وجود این مانع سدید و محکم، دشمن را بر آن داشت تا این سد را از میان بردارد اما در مقابل روحانیتی که مستظهر به  حمایت آحاد مردم است کار چندانی از پیش نتوانستند بردن.

فلذا نفوذ در بدنه روحانیت و استحاله آن از درون را در دستور کار قرار دادند و سعی نمودند تا عناصر خود را در حوزه های علمیه وارد نمایند تا خطر روحانیت به وسیله ی روحانیون ساختگی دفع گردد.

اثرات مخرب پدیده روحانیت منهای اسلام به حدی وسیع بوده است که تندترین و بی سابقه ترین موضع گیری ها را از سوی امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه ای در پی داشته است تا جاییکه حضرت امام، آخوند فاسد را به مراتب بدتر از محمدرضا شاه قلمداد می نمایند و حرمت ساواکی را بیش از روحانی نفوذی می دانند.

علت نکوهش شدید روحانیت منهای اسلام این است که اعتماد عمومی به این قشر پاک و عزیز به واسطه اقدامات آن معدود عنصرنامطلوب، مخدوش می گردد و مردم به روحانیت اصیل نیز با دبده انکار و بدبینی نگریسته، از گرد آنان متفرق می گردند.

تاسیس دادگاه های ویژه ای برای روحانیون که از ابتکارات امام راحل بود نیز در جهت مواجهه و مقابله با همین عمامه به سرهای تهی از اسلام صورت گرفته است تا عندالاقتضا نسبت به خلع لباس شریف روحانیت، اقدام گردد تا نتوانند با سوء استفاده از این لباس مبادرت به عوام فریبی ورزند.

اقدامات مشمئز کننده این جریان غیر اصیل و نفوذی، اثرات زیانبار فراوانی داشته است و در مقاطعی موجبات بدبینی به اصل روحانیت را فراهم آورده است به گونه ای که کسانی در اثر مواجه شدن این قشر و با تعمیم رفتار آن ها به کل مجموعه روحانیت، تز اسلام منهای روحانیت را مطرح نمودند بدین معنا که اگر روحانیت این است، اسلام نیازی به روحانیت ندارد. نظریه اشتباهی که اولا تبعات سوء فراوانی داشت و ثانیا مبدع آن پس از مدتی به سبب آشنایی با برخی روحانیون راستین، از آن عدول کرد.

علی ای حال در مقطع کنونی، پروژه نفوذ جدی ترین خطر پیش روی کشور اسلامی ماست و نفوذ در بدنه حوزه علمیه و شکل گیری "روحانیت منهای اسلام" با توجه به موارد پیش گفته، از مخرب ترین اشکال نفوذ محسوب می گردد.

محمدسعید ابراهیمی_فعال‌ دانشجویی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: