کدخبر: ۴۶۲

نقد حق مردم است و از لحاظ دینی یک وظیفه محسوب می‌شود. دولت تدبیر و امید از نقد استقبال می‌کند.

نقد حق مردم است و از لحاظ دینی یک وظیفه محسوب می‌شود. دولت تدبیر و امید از نقد استقبال می‌کند.

وعده دولت استقبال از نقد