به گزارش ثامن پرس؛ دکور جدید برنامه پرمخاطب 90 منتشر شد.